Kết quả tìm (7)

Loại Đề tài Thời gian
CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỪ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Y HỌC - Phiên 4 – Saigon-Dalat Room
Chuyển đổi công cụ đo lường sự tự tin vào năng lực hợp tác chuyên môn liên ngành thành phiên bản tiếng việt: dịch nghĩa và tính giá trị của IPECCSET 27 và IPECC-SET 9
Nguyễn Anh Vũ – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:30
Tự đánh giá năng lực giao tiếp của sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM sau khi hoàn thành học phần IPE 2 dựa vào bộ công cụ ICAR
Nguyễn Hữu Hoàng – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:30
Phản hồi đa nguồn: lượng giá quá trình năng lực giao tiếp trong giáo dục liên ngành
Hoàng Minh – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:30
Đánh giá trong khóa học Chuyên nghiệp: Đưa học sinh ra khỏi vùng an toàn
Zarrin Seema Siddiqui – Vin UNI
11/11/2023 13:30
Lượng giá đa chiều trong module dự án học thuật- kinh nghiệm từ trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Thị Thu Thảo – Trường ĐH Y Dược Hải Phòng
11/11/2023 13:30
Đánh giá tính chuyên nghiệp của sinh viên tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2023: Phối hợp đa công cụ lượng giá
Võ Đức Toàn – Trường ĐH Y Dược Huế
11/11/2023 13:30
Đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục liên ngành cải thiện năng lực hợp tác liên ngành của sinh viên ĐHYD TP.HCM
Nguyễn Thị Thùy Linh – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:30