Giới thiệu

Hội Giáo dục Y học Việt Nam

Hội Giáo dục Y học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 283/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ký ngày 5/4/2022 với mục tiêu: tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trên cơ sở lấy người học làm trung tâm để phát triển, nâng cao sức khỏe người dân, hội nhập, phát triển bền vững, góp phần vào việc phát triển giáo dục y học đất nước.

Xem thêm →

Ban thường vụ Hội Giáo dục Y học Việt Nam