Kết quả tìm (4)

Loại Đề tài Thời gian
TIỀN HỘI NGHỊ
Viết câu hỏi MCQ phát triển tư duy bậc cao trong thang Bloom’s và Phân tích câu
BS. Thao Pham - ScholarRx/USMLE-Rx
10/11/2023 13:30
Lượng giá tại nơi làm việc
GS. Olle Ten Cate - University Medical Center Utrecht
10/11/2023 13:30
Xây dựng trạm OSCE
GS. Hồ Hội - Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
10/11/2023 13:30
Phản hồi đa nguồn
GS. Jason Frank - Centre for Innovation in Medical Education UOttawa Faculty of Medicine
10/11/2023 13:30