Hội nghị giáo dục y học của sinh viên toàn quốc năm 2023 tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Ngày tạo 29/05/2023

 -  742 Lượt xem

Hội nghị diễn ra trong hai ngày từ 03 - 04/06/2023 tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Thư mời Hội nghị giáo dục y học của sinh viên toàn quốc năm 2023

Hội nghị giáo dục y học của sinh viên toàn quốc năm 2023

loading_ring_50.svg